Let's connect!

Δομή Πράξης – Αναλυτικοί στόχοι

Στόχος της πράξης είναι η βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων υδάτινων πόρων μέσω της μείωσης των διαρροών, η εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου νερού στις υδρευτικές υποδομές του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης της κλειστής ζώνης της πόλης του Άργους που παρουσιάζει ελλειμματικό υδατικό ισοζύγιο, η επίτευξη ορθολογικού τρόπου λειτουργίας, η διασφάλιση της ποιότητας του νερού, η προστασία του περιβάλλοντος και η προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.

Ειδικότερα η ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών μέσω της υλοποίησης της πράξης επιδιώκει:

 • Την παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας νερού, που ικανοποιεί τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ποιότητας, μέσα από την κλειστή ζώνη του δικτύου διανομής,
 • την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων που επιτρέπει την τροφοδοσία όλων κατοικιών στην περιοχή ευθύνης της κλειστής ζώνης,
 • τη δραστική μείωση των λειτουργικών της εξόδων μέσω της ορθολογικότερης διαχείρισης του δικτύου και εξοπλισμού,
 • την διασφάλιση του απαιτούμενου ελέγχου ποιότητας του παραγόμενου και καταναλισκόμενου νερού που με τη σημερινή λειτουργία του δικτύου δεν πραγματοποιείται σε συνεχή βάση,
 • την εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών άμεσα και αποτελεσματικά,
 • την ελαχιστοποίηση της ποσότητας του νερού που διαρρέει και κατασπαταλάται καθώς στην περιοχή που εστιάζει η παρούσα πράξη παρατηρείται μεγάλο ποσοστό διαρροών και μη ελέγχου της ποιότητάς του,
 • τη μείωση της άσκοπα καταναλισκόμενης ενέργειας που απαιτεί η σημερινή λειτουργία του δικτύου, των γεωτρήσεων και των προωθητικών συγκροτημάτων και δεξαμενών,
 • την υιοθέτηση μιας δικαιότερης τιμολογιακής πολιτικής βασισμένη σε πραγματικά στοιχεία και
 • την εξασφάλιση των παραπάνω µε τον πλέον οικονομικό τρόπο και χωρίς καμία επιβάρυνση των καταναλωτών καθώς η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει εξοπλισμό που το κόστος απόκτησής του δε θα μετακυλήσει στους χρήστες του δικτύου (τελικούς καταναλωτές).

Με τη συμβολή των εταίρων θα αποκτήσει περαιτέρω πλεονέκτημα στην έγκαιρη ανίχνευση διαρροών, μέσω της χρήσης έξυπνου συστήματος που θα αναπτυχθεί.

Το υποέργο 1 στο οποίο θα είναι υπεύθυνη η ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών αφορά στην «Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης διαρροών υδάτων».

Από την πλευρά του, το Εργαστήριο Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) θα αναλάβει το υποέργο 2, όπου αρχικά θα πραγματοποιηθεί η ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης και στη συνέχεια η ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού παρακολούθησης και αναγνώρισης διαρροών.

Τέλος, το τελευταίο υποέργο 3 αφορά το υποχρεωτική Σχέδιο επικοινωνίας της δράσης.

Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση της πράξης είναι η αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών της ΔΕΥΑ Άργους – Μυκηνών, η σύγκλιση του υδατικού ισοζυγίου της κλειστής ζώνης της περιοχής της πόλης του Άργους, ο έλεγχος – περιορισμός των διαρροών και η βελτίωση της επάρκειας και της ποιότητας του νερού.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι άμεσα οι κάτοικοι και επισκέπτες της πόλης του Άργους (συγκεκριμένα ήτοι περίπου 24.000).

Υποέργο 1: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης διαρροών υδάτων.

Στο πλαίσιο της δράσης γίνει η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των απαραίτητων τοπικών σταθμών παρακολούθησης και ελέγχου διαρροών, και συγκεκριμένα:

 • Ηλεκτρομαγνητικά παροχόμετρα
 • Μετρητές πίεσης
 • PLC
 • Λοιπός υδραυλικός εξοπλισμός

Οι τοπικοί σταθμοί θα είναι είτε πλήρως ενεργειακά αυτόνομοι με τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ και μπαταρίας, είτε ρευματοδοτούμενοι. Θα πραγματοποιούν μετρήσεις τουλάχιστον ανά ώρα, θα καταγράφουν και θα αποστέλλουν τα δεδομένα ανά τουλάχιστον 4 ώρες σε κεντρικό server της ΔΕΥΑ που θα φιλοξενεί επιπλέον την πλατφόρμα οπτικοποίησης πληροφοριών και αναγνώρισης διαρροών.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της δράσης αυτής θα πρέπει να γίνει η προμήθεια απαραίτητου πακέτου λογισμικού SCADA τηλεχειρισμού και ενοποίησης ΤΣΕ.

Πακέτο Εργασίας WP1: Προμήθεια, Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία Τοπικών Σταθμών Παρακολούθησης διαρροών υδάτων.

Παραδοτέα: 1.1. Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τοπικών σταθμών παρακολούθησης διαρροών.

Υποέργο 2: Ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης πόλης Άργους και Ανάπτυξη και παραμετροποίησης λογισμικού παρακολούθησης και αναγνώρισης διαρροών.

Στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 2, θα αναπτυχθεί και θα παραμετροποιηθεί η υδραυλική μοντελοποίηση και προσομοίωση ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης.

Το ψηφιακό δίδυμο και τα σενάρια προσομοίωσης που θα υλοποιηθούν, και θα υλοποιούνται κατά τη διάρκεια του έργου, θα λαμβάνουν δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από τους εγκατεστημένους αισθητήρες, ενώ το σύστημα υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης θα διαλειτουργεί με την πλατφόρμα οπτικοποίησης, ώστε να αξιοποιούνται τα σενάρια προσομοίωσης ή/και να εκτελείται νέα προσομοίωση σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο και θα αποστέλλονται αναφορές στο σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη βέλτιστη διαχείριση των παραμέτρων του δικτύου ύδρευσης.

Η προσφερόμενη εφαρμογή θα πρέπει να διευκολύνει την ολοκλήρωση όλων των σταδίων της μοντελοποίησης – την ετοιμασία των δεδομένων για εισαγωγή στο μοντέλο (που θα βασίζεται στο εργαλείο US-EPA SWMM5), την μετέπειτα ανάλυση των δεδομένων, και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων από τη μηχανή προσομοίωσης (simulation engines). Θα πρέπει να λαμβάνει δεδομένα της ζώνης σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και κατόπιν βελτιστοποίησης να προσομοιώνει την κατανάλωση σε μέγεθος δικτύου υδραυλικά στεγανής ζώνης (DMA – District Metered Area).

Πακέτο Εργασίας ΠΕ2: Ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης και προσομοίωσης ψηφιακού διδύμου κλειστής ζώνης του δικτύου ύδρευσης πόλης Άργους και Ανάπτυξη και παραμετροποίησης λογισμικού παρακολούθησης και αναγνώρισης διαρροών.

Παραδοτέα:

2.1 Ανάπτυξη και παραμετροποίηση υδραυλικής μοντελοποίησης.

2.2 Προσομοίωση υδραυλικής μοντελοποίησης και σενάρια λειτουργίας.

2.3 Παρουσίαση υδραυλικής μοντελοποίησης και εκπαίδευση χρηστών.

2.4 Σχεδίαση Αρχιτεκτονικής Λογισμικού.

2.5 Ανάπτυξη λογισμικού.

2.6 Παραμετροποίηση λογισμικού και παρακολούθηση διαρροών.

Υποέργο 3: Σχέδιο επικοινωνίας της Δράσης.

Στο πλαίσιο του έργου θα πρέπει να υλοποιηθεί αντίστοιχα Σχέδιο επικοινωνίας της Δράσης, το οποίο θα περιλαμβάνει:

 • Ανάρτηση προσωρινής πινακίδας, σημαντικού μεγέθους, στα σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού του Υποέργου 1 σε ορατό σημείο από το κοινό.
 • Μόνιμη αναμνηστική πλάκα μετά την υλοποίηση της πράξης σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, εντός τριών μηνών από την ολοκλήρωση της πράξης.
 • Προβολή όλων των δράσεων πληροφόρησης και επικοινωνίας που υλοποιεί, το έμβλημα του ΧΜ ΕΟΧ 2104-2021, με αναφορά στο ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 που στηρίζει την πράξη.
 • Ανάρτηση στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου στοιχείων της πράξης, όπως σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη με το επίπεδο της στήριξης, στόχους και αποτελέσματα, επισημαίνοντας τη χρηματοδοτική στήριξη από τον ΧΜ ΕΟΧ.
 • Τοποθέτηση αφίσας με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη.
 • Δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας της πράξης η οποία θα περιλαμβάνει στοιχεία του έργου, όπως σύντομη περιγραφή, την πρόοδο, τους στόχους και τα αποτελέσματα, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, η οποία θα ενημερώνεται τακτικά και θα επισημαίνει τη χρηματοδοτική στήριξη από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021.
 • Υλοποίηση τριών δράσεων δημοσιότητας της πράξης, με επιλογή εκ των παρακάτω:
  • Συνέδριο με αρμόδιους φορείς για την έναρξη της πράξης.
  • Συνέδριο με αρμόδιους φορείς για την λήξη της πράξης και ενημέρωση για τα αποτελέσματά της.
  • Δελτία τύπου για την υλοποίηση των υποέργων.
  • Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια για διάχυση των αποτελεσμάτων.
  • δράσεις ενημέρωσης στα ΜΜΕ.

Πακέτο Εργασίας WP3: Σχέδιο επικοινωνίας της Δράσης.

Παραδοτέα: 3.1. Υλοποίηση Σχεδίου Επικοινωνίας.